Algemene Leveringsvoorwaarden – Compact Solar B.V.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Compact Solar, gesloten vanaf 1 januari 2017 met betrekking tot de verkoop van Compact Solar producten, en indien overeengekomen, de installatie daarvan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe.
 2. Met Compact Solar is in deze voorwaarden bedoeld: Compact Solar BV, KvK-nr. 66418941.
 3. Compact Solar Producten: Alle door Compact Solar geleverde producten, waaronder begrepen PV panelen, modules, systemen en aanverwante zaken als installatie- en montagebenodigdheden en elektronische componenten.
 4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Compact Solar schriftelijk zijn aanvaard.

2. Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Compact Solar zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper 50% van het volledige aankoopbedrag inclusief BTW vooraf heeft voldaan.
 3. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Compact Solar, zijn voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als indicatief beschouwd.

3. Levering, risico en eigendom

 1. De door Compact Solar te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.
 2. Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Compact Solar, of een door Compact Solar ingeschakelde derde (bijvoorbeeld een installateur) en koper.
 3. De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Compact Solar derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
 4. Het risico voor de door Compact Solar te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.
 5. Alle door Compact Solar geleverde zaken blijven eigendom van Compact Solar tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Compact Solar in verband met de onderliggende overeenkomst van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

4. Overmacht

 1. Compact Solar is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Compact Solar van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Compact Solar toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Compact Solar worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is Compact Solar bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5. Garanties

 1. Compact Solar staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Compact Solar. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
 2. De zaakgarantie voor Compact Solar producten (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem; kleurverschillen uitgesloten) bedraagt voor de zonnepanelen en voor de overige onderdelen van het systeem 12 (twaalf) jaar na levering. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is 12 jaar na levering. Voorgaande is algemeen van toepassing, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.
 3. Opbrengsten die zijn misgelopen door zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem) worden niet vergoed door Compact Solar, leverancier of fabrikant.
 4. Indien koper zelf Compact Solar producten installeert, zijn de transportkosten van de betreffende componenten bij aanspraak op garantie voor rekening van koper (uitgezonderd de omvormer). Indien koper de Compact Solar producten via Compact Solar heeft laten installeren, zal Compact Solar gedurende 12 jaar het betreffende component kosteloos op locatie repareren of vervangen. Daarna worden er voorrijdkosten en/of montagekosten in rekening gebracht. Het uitwisselen van de omvormer geschiedt voor de koper kosteloos na overleg met Compact Solar.
 5. Bij aanspraken op garantie dient de originele (geprinte) factuur te worden overlegd.
 6. Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.
 7. De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Compact Solar vervalt.
 8. Reclamaties ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Compact Solar, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.
 9. Ieder recht op garantie vervalt indien:

a. de door Compact Solar gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;

b. de Compact Solar Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

c. koper of niet door Compact Solar ingeschakelde derden zonder toestemming van Compact Solar aan de Compact Solar producten werkzaamheden hebben verricht;

d. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Compact Solar niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

e. uitgesloten van garantie zijn:

  • Schade aan de Compact Solar producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer.
  • Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Compact Solar dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen
  • Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest
  • Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d.
  • Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.
  • Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
  • Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Compact Solar producten.
 1. Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die Compact Solar van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Compact Solar jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Compact Solar.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Compact Solar in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie.
 2. Compact Solar is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Compact Solar of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Compact Solar zelf is aansprakelijkheid van Compact Solar voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
 3. In alle gevallen waarin Compact Solar gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Compact Solar, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 4. Indien sprake is van een consumentenkoop komen koper de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.
 5. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Compact Solar aan Compact Solar kunnen worden tegengeworpen, zullen door Compact Solar ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.
 6. De werknemers van Compact Solar of door Compact Solar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
 7. Koper zal Compact Solar, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Compact Solar van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens Compact Solar.

7. Betaling en zekerheid

 1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging, dient betaling uiterlijk plaats te vinden van 50% bij bestelling van het PV systeem en de resterende 50% op de dag van levering en/of installatie.

8. Annulering

 1. In geval van ontbinding is koper verplicht binnen vijf werkdagen na de ontbinding te overleggen met Compact Solar omtrent terugzending van de zaken. Koper is verplicht de zaken terug te zenden in de staat waarin koper deze heeft ontvangen. De kosten van het terugzenden van de zaken zijn voor rekening van koper.
 2. Alleen wanneer de zaken en de verpakking in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren kan aanspraak gemaakt worden op het recht tot ontbinding als bedoeld in lid 1. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 3. Indien de zaken niet conform de voorwaarden door Compact Solar worden ontvangen, wordt het koopbedrag niet gerestitueerd. De zaken blijven eigendom van koper die verplicht is deze binnen twee weken af te halen of te laten bezorgen.
 4. Indien sprake is van een consumentenkoop en tevens installatie is overeengekomen kan koper de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie. Bij annulering later dan drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie worden kosten in rekening gebracht.

9. Geschillen en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.